Các Điều Kiện về Chủng Ngừa cho Niên Học 2019-2020 cho tất cả các học sinh sắp vào lớp 7 và các học sinh mới được ghi danh vào MCPS từ Lớp 8 đến Lớp 12


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Các Điều Kiện về Chủng Ngừa cho Niên Học 2019-2020
Tất cả các học sinh sắp vào lớp 7 phải được chủng ngừa chống bệnh Uốn ván-Bạch hầu-Ho gà (Tetanus-diphtheria-acellular pertussis, Tdap) và Viêm màng óc (Meningococcal meningitis, MCV4) trước ngày bắt đầu của niên học 2019-2020. Ngoài ra, tất cả các học sinh mới được ghi danh vào MCPS từ Lớp 8 đến Lớp 12 phải có một mũi chủng ngừa Tdap và MCV4. Học sinh sẽ phải cung cấp tài liệu của các chủng ngừa Tdap và MCV4.
Phụ huynh nên liên lạc với bác sĩ của họ để bảo đảm là con họ được chủng ngừa theo đúng thủ tục và nạp một bản sao của chứng từ cho người y tá tại trường con họ càng sớm càng tốt, nhưng không trễ hơn Ngày thứ Ba 3 tháng 9, ngày tựu trường của niên học 2019-2020.