Mạo Hiểm Đọc Sách trong Dịp Hè của Thư Viện Công Cộng Quận Fairfax chấm dứt vào ngày 31 tháng 8 năm 2019 để nhận lấy cuống phiếu thưởng hiện vật có nhiều loại giải thưởng và giá hạ khác nhau


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Lịch Báo Nhắc: Năm Học 2019-20 Khai Giảng vào Ngày 26 Tháng TámCơ May Cuối Cùng cho Mạo Hiểm Đọc Sách trong Dịp Hè của Thư Viện Công Cộng Quận Fairfax
Mạo Hiểm Đọc Sách trong Dịp Hè của Thư Viện Công Cộng Quận Fairfax, khuyến khích các trẻ con và thanh thiếu niên đọc giải trí trong mùa hè, chấm dứt vào ngày 31 tháng 8.
Đọc xong số sách đòi hỏi vào ngày 1 tháng 9 và đi đến chi nhánh thư viện để nhận lấy cuống phiếu thưởng hiện vật có nhiều loại giải thưởng và giá hạ khác nhau. Những thanh thiếu niên đọc xong cũng sẽ được ghi vào cuộc bắt thăm cho thẻ tặng phẩm giải thưởng.
Thêm thông tin về Mạo Hiểm Đọc Sách trong Dịp Hè có sẵn trực tuyến.