Ba Cách Trả Tiền các Bữa Ăn cho học sinh trong các trường công của Quận Fairfax trong năm học 2019-2020: Trực Tuyến, Chi Phiếu, hay Tiền Mặt và Giá Tiền các Bữa Ăn


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Lịch Báo Nhắc: Năm Học 2019-20 Khai Giảng vào Ngày 26 Tháng TámHệ Trường Công Quận Fairfax cung ứng ba cách trả tiền cho những bữa ăn tại trường: trực tuyến, chi phiếu, hay tiền mặt.


Giá tiền bữa ăn của năm nay có sẵn trực tuyến.
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/food-and-nutrition-programs/prices-lunch-account-prepayments


Muốn biết bữa ăn trưa có những gì? Xin kiểm xem thực đơn của trường con em trực tuyến.
https://fcps.nutrislice.com/menus-eula