Chánh Quyền Quận Fairfax Cần Góp Ý Phản Hồi của Quý Vị về Kế Hoạch Sách Lược Toàn Quận


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Chánh Quyền Quận Fairfax Cần Góp Ý Phản Hồi của Quý Vị về Kế Hoạch Sách Lược Toàn QuậnHãy giúp hình thành tương lai của cộng đồng và khu xóm của quý vị. Chánh Quyền Quận Fairfax đang triển khai một kế hoạch sách lược toàn quận lần-đầu tiên cho 10-20 năm tới. Xin cám ơn những người đã tham dự vào tiến trình từ tháng giêng.
Như công tác trên kế hoạch sách lược tiếp diễn, lại cần sự góp ý phản hồi của quý vị một lần nữa. Xin cho biết ý nghĩ về nhiều dự thảo sách lược cho mỗi lãnh vực trong chín lãnh vực ưu tiên sẽ hướng dẫn tương lai của chúng ta. Đây là một bản câu hỏi dài, nhưng để cho được bao hàm và minh bạch, Chánh Quyền Quận Fairfax cung ứng cơ hội để chia sẻ những điều nhận xét về hơn 100 dự thảo sách lược.
Chúng tôi biết việc nầy có thể là một công việc thoái chí–nhưng không sao! Xin hãy trả lời bao nhiêu hay vài câu hỏi quý vị muốn cũng được.
Xin tìm bản câu hỏi trực tuyến bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đại Hàn, Trung Hoa, Urdu, và Việt. Hạn chót đề hoàn tất là ngày 14 tháng 10.https://www.surveymonkey.com/r/RQYXBQH?lang=vi