Lịch Báo Nhắc: Ngày 4 và 5 Tháng 11 năm 2019 Là Ngày Lễ Nghỉ của các Học Sinh FCPS trong Quận Fairfax


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Lịch Báo Nhắc: Ngày 4 và 5 Tháng 11 Là Ngày Lễ Nghỉ của các Học SinhLà một báo nhắc, các trường sẽ đóng cửa cho các học sinh vào ngày Thứ Hai 4 tháng 11, vì là ngày quy hoạch trường và ngày Thứ Ba 5 tháng 11, vì là ngày cộng tác giáo viên. Ngày Thứ Sáu 1 tháng 11, là ngày cuối của quý đầu. Các lớp học sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Tư 6 tháng 11. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2019-20.https://www.fcps.edu/news/edison-academy-host-2019-apprenticeships-and-skilled-workforce-career-fair