Đề Cử cho Giải Thưởng Dịch Vụ Hỗ Trợ cho các chuyên gia hỗ trợ tích cực với tối thiểu 3 phục vụ MCP Bắt Đầu Bây Giờ


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận MontgomeryĐề Cử cho Giải Thưởng Dịch Vụ Hỗ Trợ Bắt Đầu Bây Giờ


Đề cử cho Giải thưởng Nhân viên Dịch vụ Hỗ trợ của Năm bắt đầu. Giải thưởng này công nhận một nhân viên dịch vụ hỗ trợ mà làm việc ngoài các nhiệm vụ bắt buộc căn
bản và đóng góp cho các học sinh và cộng đồng trường qua việc tăng cường học tập của học sinh, tạo mối quan hệ tốt và làm cho trường hay văn phòng trở nên một nơi tốt hơn.
Những người được đề cử phải là các chuyên gia hỗ trợ tích cực với tối thiểu ba năm phục vụ MCPS. Phụ huynh, học sinh, nhân viên và thành viên cộng đồng có thể đề cử. Người được giải sẽ nhận $1,000 tiền mặt. Hạn cuối: 4 giờ chiều ngày thứ Năm 19 tháng 12.
Đề cử tại đây.