Links phát trực tuyến (live stream) của VATV qua Youtube and Facebook Chương trình Thánh Lễ và Cầu Nguyện cho Phaolô Ngô Ngọc Hùng


Theo nguồn tin trên trang mạng của Vo Thanh Nhan


Theo nguồn tin trên trang mạng của Vo Thanh Nhan

Chương Trình Thánh Lễ và Thăm Viếng
Anh Phaolô Ngô Ngọc Hùng
Thánh lễ : thứ Sáu ngày 25 tháng 9, 2020
lúc 7 giờ chiều
tại nhà thờ : Our Lady Of Vietnam Parish 11812 New Hampshire Ave. Silver Spring, MD 20904 Chương trình Thánh Lễ và Cầu Nguyện cho
Phaolô Ngô Ngọc Hùng
sẽ được phát trực tuyến (live stream)
Youtube live at http://www.youtube.com/c/VATVONLINE/live
và Facebook live at https://www.facebook.com/VATVOIVNEWS/live
Thăm viếng : Thứ bảy 26 tháng 9, 2020 từ 2 – 6 giờ chiều
tại: Everly Funeral Home
6161 Leesburg Pike Falls Church, VA 22044 Tel 703-532-5161
Kính thưa Quý vị
Tang quyến không nhận vòng hoa phúng điếu.
Xin gởi quà tặng của Quý vị dành cho Anh Ngô ngọc Hùng bằng hiện kim đến một trong ba nhà thờ sau đây với memo Paul Hung Ngo
Our Lady of Vietnam Church
11812 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904
Holly Martyrs of Vietnam
915 S. Wakefield St., Arlington, VA 22204
Anthony of Padua Catholic
3305 Glen Carlyn Rd., Falls Church, VA 22041
Radio Việt Nam Hải Ngoại – Vietnam Public RadioChương trình Thánh Lễ và Thăm Viếng Ngô Ngọc Hùng
THÁNH LỄ và THĂM VIẾNG
Thánh lễ: Thứ sáu ngày 25 tháng 9, 2020 lúc 7 giờ chiều tại nhà thờ :
Our Lady Of Vietnam Parish
11812 New Hampshire Ave.
Silver Spring, MD 20904
Thăm viếng: Thứ bảy 26 tháng 9, 2020 (từ 2 – 6 giờ chiều) tại:
Every Funeral Home
6161 Leesburg Pike
Falls Church, VA 22044
(703-532-5161)
Ngô Thị Hiền, Hoàng Yến và gia đình
Xin Không Nhận Phúng Điếu và Tràng Hoa
Thành Thật Cám Ơn.
Radio Việt Nam Hải Ngoại – Vietnam Public Radio