Lễ Phục sinh 2023 tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ trong quận Arlington ở tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ

lễ Phục sinh 2023 tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ trong quận Arlington ở tiểu bang Virginia

Chương trình Ngày lễ Phục sinh Năm 2023 vào lúc 10:30 am ngày 9 tháng 4 năm 2023.
Diễn Giả: Mục sư Tiến Sĩ Dr. Carl Tanner – Thông điệp Phục sinh 2023 thông dịch Tiếng Việt qua Mục sư Phan Đức Hiếu


Easter Egg Hunt

Because

Celebration Medley in Vietnamese
Lễ Phục Sinh 2023 của Hội Thánh Tin lành Giám Lý Việt – Mỹ

Christ The Lord Has Ris’n Today Alleluli – Tieng Viet – FVA

Gethsemane – FVA Youth

Central Choir – For Jesus Christ is Risen Today

Because – FVA Children

Thông điệp Phục sinh 2023 của Dr. Carl Tanner thông dịch Tiếng Việt qua Mục sư Phan Đức Hiếu

Lượm trứng “Easter Egg Hunt” và Picnic – Lễ Phục Sinh 2023 – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *