Tưởng niệm 50 năm những Anh Hùng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh bảo vệ Tổ quốc tại Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1975


Theo nguồn tin của BMH

1.- Tưởng niệm 50 năm,
ngày những Anh Hùng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa,
đã Vị Quốc Vong Thân, để bảo vệ hải đảo của Quê Hương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *