Chương Trình Tưởng Niệm Quốc Nạn 30-04-1975 do Giới Trẻ Nhà Thờ Công Giáo Mẹ Việt Nam tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam trong thành phố Silver Spring thuộc tiểu bang Maryland


Theo nguồn tin trên trang mạng FB của Mimi Pham

Chương Trình Tưởng Niệm Quốc Nạn 30-04-1975 tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam trong thành phố Silver Spring thuộc tiểu bang MarylandWHAT: Chương Trình Tưởng Niệm Quốc Nạn 30-04-1975 do Giới Trẻ Nhà Thờ Công Giáo Mẹ Việt Nam

WHEN: Saturday, April 27, 2024 from 8pm – 9:30 pm

WHERE: Giáo Xứ Mẹ Việt Nam
Our Lady of Vietnam Parish, 11812 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904


Địa điểm: Giáo Xứ Mẹ Việt Nam – Our Lady of Vietnam Parish, 11812 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904
Thời gian: Ngày 27 tháng 4, 2024 từ 8 giờ tối đến 9 giờ 30 tối


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *