Mách Bảo cho các Phụ Huynh Bậc Tiểu Học: Đọc với Gia Đình Cải Tiến Hiệu Năng Học Tập


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Mách Bảo cho các Phụ Huynh Bậc Tiểu Học: Đọc với Gia Đình Cải Tiến Hiệu Năng Học TậpMách Bảo cho các Phụ Huynh Bậc Tiểu Học: Đọc với Gia Đình Cải Tiến Hiệu Năng Học Tập
Nghiên cứu cho thấy những trẻ em nào đọc ở nhà với các gia đình của mình học tập khá hơn trong trường. Để giúp con em phát triển những kỹ năng đọc:
Xin giữ những học liệu đọc tiện tay, như là các tập chí, sách đọc và báo chí.
Hãy cho con em đọc lớn tiếng, và cùng thảo luận việc đọc với nhau. Quý vị cũng có thể luân phiên đọc lớn tiếng.
Hãy nói về những sách đọc, gồm cả các cốt truyện, nhân vật và phản ứng của con em.
Xin kể chuyện. Những việc nầy có thể được giả vờ hay thiết thực. Xin chọn những đề tài con em liên hệ đến, kể cả nguồn sử gia đình.
Hãy chỉ vào các mặt chữ ở bất kể nơi nào quý vị đi, như là trên trên bảng hiệu và trên các gói hàng thực phẩm.
Xin nêu gương tốt bằng cách tự mình đọc mỗi ngày. Hãy nói về việc đáng giá và vui thú như thế nào.
Bản Quyền 2019, the Parent Institute. Biết thêm những mách bảo cho các phụ huynh và những nguồn trợ gia đình tham gia khác.https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/family-engagement-resources?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=