Quyên Tặng Cho Cuộc Vận Động Quyên Góp Học Liệu


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Quyên Tặng Cho Cuộc Vận Động Quyên Góp Học Liệu
Hãy khuyến khích các con em dọn dẹp các tủ, cặp sách, bàn học và tủ sách và tặng những học liệu vẫn còn dùng được cho những gia đình cần những vật liệu này qua cuộc Vận Động Quyên Góp Học Liệu hàng năm. Cuộc Vận Động Quyên Góp Học Liệu cũng là một cơ hội để giáo dục các học sinh về việc tái chế. Những vật liệu thu thập được sẽ được tặng cho các trường học MCPS, và những nhóm từ thiện địa phương và quốc tế.
Để biết thêm chi tiết, xin gọi Student Leadership Office tại 240-740-4692.