Đại Lễ Đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo lần thứ 103


Theo nguồn tin trên trang mạng của Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Washington, D.C

Đại Lễ Đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH lần thứ 103 của Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Washington, D.C .và Phụ cận Ngày 18 Tháng 12 2022
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ ĐẢN SANH LẦN THỨ 103 của Đức Huỳnh Giáo Chủ do BTS PGHH Washington, D.C tổ chức.


https://diendanpghh.com/p118a888/thu-moi-tham-du-dai-le-dan-sanh-lan-thu-103-cua-duc-huynh-giao-chu-do-bts-pghh-washington-dc-to-chuc-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *