Phụ Huynh các Học Sinh Trung Cấp Xin Lưu Ý–Buổi Hội Thảo Nhận Biết về Trợ Cấp Tài Chánh cho Đại Học Được Tổ Chức vào Tháng Ba và Tháng Tư Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

School Board Update on FCPS Restraint and Seclusion Practices (Vietnamese)
Phụ Huynh các Học Sinh Trung Cấp Xin Lưu Ý–Buổi Hội Thảo Nhận Biết về Trợ Cấp Tài Chánh cho Đại Học Được Tổ Chức vào Tháng Ba và Tư
College Access Fairfax đang tổ chức những buổi hội thảo Nhận Biết về Tài Chánh để giúp các phụ huynh trung cấp có ưu thế đối với việc hiểu biết tiến trình trợ cấp tài chánh của giáo dục hậu-trung học. Chương trình sẽ cung cấp thông tin tổng quát về trợ cấp tài chánh là gì, làm sao xác định được và những gì các phụ huynh có thể làm ngay bây giờ để chuẩn bị. Những buổi hội thảo diễn ra từ 7 giờ đến 9 giờ tối vào ngày:
28 tháng 3 tại Trường Trung Cấp Herndon.
4 tháng 4 tại Trường Trung Cấp Key.
8 tháng 4 tại Trường Trung Cấp South County.
10 tháng 4 tại Trường Trung Cấp Jackson.
24 tháng 4 tại Trường Trung Cấp Lanier.
25 tháng 4 tại Trường Trung Cấp Whitman.
Các phụ huynh quan tâm nên ghi danh đến dự trên trang mạng College Access Fairfax.


https://collegeaccessfairfax.org