Ghi Danh Học Mẫu Giáo Niên Học 2019-2020 cho học sinh sẽ đủ năm tuổi vào ngày 30 Tháng 9 trong các trường công trong Quận Fairfax


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Ghi Danh Học Mẫu Giáo Niên Học 2019-20Con em sẽ đủ năm tuổi vào ngày 30 Tháng 9 không? Nếu có, xin tiếp xúc với trường con em để sắp xếp việc ghi danh theo học mẫu giáo. Tất cả các chương trình mẫu giáo là cả-ngày và ở trong các trường tiểu học FCPS.
Xin kiểm trang mạng của trường con em hay tiếp xúc trực tiếp với trường về những chi tiết ghi danh theo học cụ thể.
Có thêm chi tiết về việc ghi danh học mẫu giáo. https://www.fcps.edu/registration/kindergarten-registration