Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Sở Y Tế Quận Fairfax: Bệnh Phổi Nghiêm Trọng Liên Đới với VapingSở Y Tế Quận Fairfax khuyến nghị nếu quý vị biết một người trẻ kêu than về những vấn đề hô hấp mà có quá trình dùng các sản phẩm vaping, xin đề nghị người đó tìm kiếm sự chăm sóc với bác sĩ chánh của gia đình. Các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe trong Quận Fairfax được chỉ thị trình báo những trường hợp khả nghi bệnh hô hấ̃p nghiêm trọng liên đới với vaping (hít và nhả hóa hơi khói từ thuốc lá-điện tử) cho đơn vị trình báo bệnh tật tại 703-246-2433 hay gởi địện thơ tại hdcd@fairfaxcounty.gov.
Thêm thông tin và nguồn trợ cho các phụ huynh về những nguy cơ về sức khỏe liên đới với vaping đã được đăng trực tuyến.


Helping Kids Stay Vape Free

Public Health Nurse Kristy Vitter and Substance Abuse Prevention Specialist Marty Joyner with the Fairfax County Public Schools share the risks associated with kids and vaping.

Posted by Fairfax County Health Department on Monday, November 4, 2019


https://www.fcps.edu/news/edison-academy-host-2019-apprenticeships-and-skilled-workforce-career-fair