Thay Đổi về Lịch Trình và Khoản Phí Xin Miễn Dự Thi Xếp Lớp Advanced Placement và International Baccalaureate trong năm học 2019-20


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxThay Đổi về Lịch Trình và Khoản Phí Xin Miễn Dự Thi Xếp Lớp Cao Cấp Năm 2019-20
Thay Đổi về Lịch Trình và Khoản Phí Xin Miễn Dự Thi Xếp Lớp Cao Cấp Năm 2019-20
Là một phần của Ngân Sách Đã Được Chấp Thuận của FCPS cho Tài Khóa 2020, FCPS vẫn tiếp tục thẩm định những khoản phí dự thi cho Xếp Lớp Cao Cấp (Advanced Placement (AP)) và Tú Tài Quốc Tế (International Baccalaureate (IB)). Như những năm trước, những khoản phí cho sáu kỳ thi AP/IB đầu dự cho các môn mà các học sinh ghi danh theo học cho tín chỉ trung học sẽ được FCPS trả. Những học sinh dự các kỳ thi AP mà không ghi danh theo học môn FCPS tương ứng phải chịu trách nhiệm cho (các) phí dự thi. FCPS khuyến khích tất cả học sinh dự các kỳ thi AP/IB cho các môn học mà các em ghi danh theo học. Tuy nhiên, các học sinh sẽ có cơ hội miễn dự (các) kỳ thi bằng cách điền mẫu phiếu Xin Miễn-Dự thi được trường cung cấp. Để phù trợ tiến trình lấy-quyết định, các học sinh sẽ được cung cấp một phiếu báo có những kỳ thi trước và ghi danh theo học môn AP/IB hiện hành.
Bắt đầu với năm học 2019-20, Hội Đồng Đại Học đang khởi động MyAP, một nền hệ kỹ thuật số bao gồm lịch trình xin dự thi AP mới, kết cấu khoản phí và những nguồn liệu giảng huấn. Vì vậy, FCPS đã phải điều chỉnh lịch trình và khoản phí Xin-Miễn Dự Thi AP. Các học sinh AP bây giờ phải quyết định Xin-Miễn Dự cho những kỳ thi vào tháng mười 2019 và các phụ huynh sẽ được lập hóa đơn vào tháng chạp 2019 cho các kỳ thi vượt quá sáu kỳ thi được FCPS tài trợ. Theo kết cấu khoản phí mới của Hội Đồng Đại Học, những học sinh AP nào mà không dự một kỳ thi AP đã ghi danh sẽ phải chịu một phí dự thi $40. Không có thay đổi cho lịch trình xin dự và kết cấu khoản phí kỳ thi IB.https://myap.collegeboard.org/login?redirect=/dashboard