Phiếu Điểm của MCPS sẽ Được Phân Phát vào Ngày 20 Tháng 11 Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Phiếu Điểm sẽ Được Phân Phát vào Ngày 20 Tháng 11
Thưa Phụ huynh, phiếu điểm đầu tiên của con quý vị sẽ được gởi về nhà vào Ngày thứ Tư 20 tháng 11. Phiếu điểm cho các trường truyền thống cũng sẽ được gởi về nhà vào những ngày sau đây:
Ngày 4 Tháng 2
Ngày 15 Tháng 4
Ngày 17 Tháng 6
Phụ huynh có con em tại trung học cấp II và trung học cấp III có thể theo dõi điểm học của con trong suốt năm học trên cổng phụ huynh myMCPS. Các gia đình với con học tiểu học sẽ có thể xem học bạ với điểm học và những ngày đi học hay nghỉ học của các em.
HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/grading/report-cards.aspx” Phiếu Điểm
HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom/” MyMCPS