Tìm hiểu sự thật về Bỏ phiếu qua Thư ở quận Arlington trong Tiểu Bang Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng quận Arlington, Virginia.Tìm hiểu sự thật về Bỏ phiếu qua Thư ở Arlington
Ngày 22 tháng 9 năm 2020
Cử tri Arlington có ba lựa chọn để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11: trực tiếp vào Ngày bầu cử, bỏ phiếu sớm trực tiếp và bỏ phiếu qua thư.
Các cử tri Arlington chọn bỏ phiếu qua đường bưu điện phải yêu cầu lá phiếu của họ — và có thể làm như vậy theo một trong sáu cách khác nhau .
Vòng đầu tiên của các lá phiếu bầu cử qua thư đã được gửi đến những người yêu cầu nhưng vẫn chưa muộn cho quý vị. Đơn xin phiếu phải được nhận trước 5 giờ chiều ngày 23 tháng 10 năm 2020.
Để giúp qui vị hiểu cách hoạt động của việc bỏ phiếu qua thư — và cảm thấy tự tin khi gửi lá phiếu của mình — chúng tôi đã chia nhỏ những sự kiện quý vị cần biết.
Bỏ phiếu qua thư là miễn phí. Arlington thanh toán cước phí hạng nhất cho tất cả các lá phiếu trả lại. Quý vị không cần bất kỳ tem! Mỗi lá phiếu được xử lý hạng nhất trên đường đến Bưu điện Hoa Kỳ.
Bỏ phiếu qua thư thật dễ dàng. Ngoài sáu cách quý vị có thể yêu cầu một lá phiếu, có ba cách quý vị có thể trả lại lá phiếu của mình. Quý vị có thể gửi lại qua đường bưu điện bằng cách bỏ nó vào bất kỳ hộp nào của Bưu điện Hoa Kỳ. Quý vị có thể trực tiếp mang nó đến Trung tâm Chính phủ Bozman — và thậm chí yêu cầu một cuộc hẹn trả khách để quý vị không cần phải ra khỏi xe của mình! Hoặc quý vị có thể thả nó tại một trong những hộp thả có giám sát đặt xung quanh Quận .
Bỏ phiếu qua thư là riêng tư. Khi kiểm tra lá phiếu của quý vị, Nhân viên Bầu cử xác minh rằng tên và địa chỉ của quý vị từ Tuyên bố của Cử tri trên phong bì trả lại của quý vị khớp với hồ sơ của chúng tôi. Sau đó, lá phiếu được chuyển cho một Nhân viên Bầu cử riêng biệt, người này sẽ lấy nó ra khỏi phong bì và đặt vào một đợt với các lá phiếu khác để lập bảng.
Quý vị có thể theo dõi lá phiếu của mình. Quý vị có thể theo dõi lá phiếu của mình trong suốt quá trình để xác nhận rằng nó đã được Văn phòng Đăng ký & Bầu cử của Cử tri nhận được. Khi Nhân viên bầu cử kiểm tra lá phiếu của quý vị đã được đánh dấu thì nó đã được chấp nhận và lập thành bảng.
Quý vị có thể gửi hoặc gửi phiếu bầu của mình qua thư. Có thể bỏ phiếu bầu bằng thư tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu sớm và Văn phòng Đăng ký & Bầu cử Cử tri (2100 Clarendon Boulevard, Tầng Ba) hoặc tại địa điểm bỏ phiếu của quý vị vào Ngày Bầu cử. Nếu quý vị chọn gửi lá phiếu của mình qua đường bưu điện thì lá phiếu đó phải được đóng dấu bưu điện để gửi lại trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu cử. Các lá phiếu qua thư phải được nhận trước Thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020.
Mọi lá phiếu sẽ được tính khi nó được nhận. Luật liên bang yêu cầu tất cả các phiếu bầu hợp lệ phải được đếm bất kể chúng được bỏ như thế nào. Điều này bao gồm mọi lá phiếu được gửi qua thư. Arlington sẽ kiểm tra các lá phiếu ngay sau khi chúng được nhận và bắt đầu xử lý chúng. Tuy nhiên, chúng tôi không tổng kết quả cho đến 7 giờ tối vào Ngày Bầu cử ngay khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc ở Virginia.
Tất cả các cử tri đã ghi danh đều đủ điều kiện bỏ phiếu qua đường bưu điện . Đối với cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháns 11 năm 2020 thì bất kỳ cử tri đã đăng ký nào cũng có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện — cho dù quý vị lo ngại về việc phơi nhiễm trong đại dịch COVID-19 hay muốn tránh khả năng phải xếp hàng chờ vào Ngày bầu cử.
Không cần nhân chứng. Trong khi những người bỏ phiếu qua đường bưu điện ở Virginia từng được yêu cầu phải có người từ 18 tuổi trở lên chứng kiến ​​họ hoàn thành lá phiếu của mình, một quyết định gần đây của tòa án sẽ cho phép các lá phiếu được chấp nhận mà không cần chữ ký của nhân chứng. (Quý vị vẫn sẽ thấy dòng nhân chứng trên lá phiếu của mình. Chúng đã được in trước khi có quyết định của tòa án.)
Quý vị phải sử dụng phong bì được cung cấp. Những phong bì này có mã vạch dành riêng cho cử tri trên đó để tăng tốc độ xử lý. Những mã vạch đó cho phép Văn phòng Ghi Danh Cử tri và Bầu cử Arlington nhanh chóng kiểm tra lá phiếu của quý vị để quý vị có thể xem lá phiếu đó có được chấp nhận hay không.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi yêu cầu một cuộc bỏ phiếu bằng lá phiếu qua thư nhưng tôi muốn bỏ phiếu trực tiếp?
Nếu quý vị có lá phiếu bầu qua thư, hãy mang theo lá phiếu đó để trực tiếp bỏ phiếu tại một trong những địa điểm bỏ phiếu sớm. Các viên chức bầu cử sẽ có thể thay đổi quý vị từ một cử tri bỏ phiếu qua thư thành một cử tri trực tiếp. Nếu quý vị không có lá phiếu của mình, quý vị sẽ được yêu cầu ký một tuyên bố nói rằng quý vị sẽ không sử dụng lá phiếu bầu bằng thư của mình. Nếu quý vị yêu cầu một lá phiếu qua thư và chờ đến ngày bầu cử trực tiếp thì quý vị sẽ được yêu cầu điền vào một lá phiếu tạm thời tại địa điểm bỏ phiếu của quý vị vào Ngày Bầu cử.


Get the Facts about Voting by Mail in Arlington
September 22, 2020
Arlington voters have three options for casting their ballots in November’s general election: in-person on Election Day, early in-person voting, and mail-in ballot.
Arlington voters who choose to vote by mail have to request their ballot—and can do so in one of six different ways.
The first round of vote-by-mail ballots have been sent to people who requested them, but it’s not too late to request yours. Ballot applications must be received by 5 p.m. on Oct. 23.
To help you understand how voting by mail works—and feel confident in submitting your ballot—we’ve broken down the facts you need to know.
Voting by mail is free. Arlington pays for first-class postage for all return ballots. You do not need any stamps! Each ballot gets first class treatment on its way through the U.S. Postal Service.
Voting by mail is easy. In addition to the six ways you can request a ballot, there are three ways you can return your ballot. You can return it by mail by dropping it in any U.S. Post Office box. You can bring it in person to the Bozman Government Center—and even request a drop-off appointment so you don’t have to get out of your car! Or you can drop it at one of the supervised drop boxes located around the County.
Voting by mail is private. When checking in your ballot, Election Officers verify that your name and address from the Statement of Voter on your return envelope match our records. Then the ballot is passed to a separate Election Officer who removes it from the envelope and places in a batch with other ballots for tabulation.
You can track your ballot. You can track your ballot through the process to confirm it has been received by the Office of Voter Registration & Elections. Once an Election Officer checks your ballot in as marked, it has been accepted and tabulated.
You can mail in or drop off your ballot. Vote-by-mail ballots can be dropped off at all early voting locations and the Office of Voter Registration & Elections (2100 Clarendon Boulevard, Third Floor) or at your polling place on Election Day. If you choose to mail in your ballot, it must be postmarked for return by 7 p.m. on Election Day. Mailed ballots must be received by Friday, Nov. 6.
Every ballot will be counted as it is received. Federal law requires all valid votes to be counted regardless of how they are cast. This includes every mailed ballot. Arlington checks in ballots as soon as they are received and starts processing them. However, we don’t total the results until 7 p.m. on Election Day, when the polls close in Virginia.
All registered voters are eligible to vote by mail. For the Nov. 3 general election, any registered voter may vote by mail—whether you’re concerned about exposure during the COVID-19 pandemic or want to avoid the potential to wait in line on Election Day.
No witness is required. While people voting by mail in Virginia used to be required to have someone 18 or older witness them completing their ballot, a recent court decision will allow ballots to be accepted without a witness signature. (You will still see the witness line on your ballot. They were printed before the court decision.)
You must use the provided envelope. These envelopes have voter-specific barcodes on them that speed up processing. Those barcodes allow the Arlington Office of Voter Registration & Elections to quickly check in your ballot so you can see if it was accepted.
What if I requested a vote by mail ballot, but I want to vote in person?
If you have your vote-by-mail ballot, bring it with you to vote in person at one of the early voting locations. Election officers will be able to change you from a vote-by-mail voter to an in-person voter. If you don’t have your ballot, you’ll be required to sign a statement saying you will not use your vote-by-mail ballot. If you requested a mail ballot and wait to vote in person until Election Day, you will be required to fill out a provisional ballot at your polling place on Election Day.


https://newsroom.arlingtonva.us/release/get-the-facts-about-voting-by-mail-in-arlington/