Ghi Danh Mở cho Hội Thượng Đỉnh về Chương Trình Du Học và Học các Dịch Vụ Quốc Tế của FCPS năm 2019-2020 khi các học sinh đi du hành qua Budapest, Vienna, Prague, Munich, và Davos


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Ghi Danh Mở cho Hội Thượng Đỉnh về Chương Trình Du Học và Dịch Vụ Học Tập Quốc Tế của FCPS năm 2019-20; Đêm Thông Tin Phụ Huynh vào Ngày 21 Tháng 5Con em có thể trải nghiệm thế giới trong một Chương Trình Du Học và Học Tập Dịch Vụ Quốc Tế (International Study Travel or Service Learning Program (ISTP/ISLP)) của FCPS. Công dân toàn cầu là một kỹ năng then chốt của thế kỷ thứ 21 thiết yếu cho sự thành công về học vấn và chuyên nghiệp. Những chương trình nầy phát huy sự thăm dò sâu-rộng, hiểu biết văn hóa nhiều hơn, và học tập thực-hành gắn liền với giáo trình của FCPS ở các quốc gia khắp thế giới.
Ghi danh theo học hiện mở cho Hội Thượng Đỉnh năm 2020, sẽ tìm hiểu về tác động của thể thao và sức khỏe quanh thế giới khi các học sinh đi du hành qua Budapest, Vienna, Prague, Munich, và Davos. Các chương trình được căn cứ trên học phí và giải pháp chọn trả tiền vừa khả năng tạo dễ dàng cho quý vị tham gia. Chỗ học có giới hạn và những cuộc tham quan sẽ đạt đủ số. Nếu muốn, xin đến dự buổi họp thông tin (xin xem phần dưới đây) để tìm hiểu thêm và ghi danh theo học cho con em. Xin lưu ý, Hội Thượng Đỉnh là chỉ dành cho các học sinh đã ghi danh theo học ở các lớp 9-12 hồi tháng chín 2019.