Cuộc Trưng Cầu Dân Ý về Trái Phiếu Học Đường trong Quận Fairfax Sẽ Được Đầu Phiếu Ngày 5 Tháng 11 năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Cuộc Trưng Cầu Dân Ý về Trái Phiếu Học Đường Sẽ Được Đầu Phiếu Ngày 5 Tháng 11Cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu học đường sẽ được ghi trên phiếu tổng tuyển cử vào ngày Thứ Ba 5 tháng 11. Các nơi đầu phiếu sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Các Cư Dân Quận Fairfax có thể bỏ phiếu nếu đủ 18 tuổi hay lớn hơn vào Ngày Bầu Cử và đã ghi tên vào danh sách cử tri đi bầu 22 ngày trước cuộc tuyển cử (vào hay trước ngày 15 tháng 10, lúc 5 giờ chiều).
Số doanh thu trái phiếu, một hình thức vay mượn dài-hạng, được dùng để tài trợ trường ốc và tân trang các trường học và phải được các cử tri chấp nhận vì là trách vụ tương lai cho các người đóng thuế. Các trường từ nhiều khu vực của quận được bao gồm trong danh sách những dự án xây cất mới, nâng cao túc số thu nhận, và tân trang.
Biết thêm thông tin về cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu học đường.https://www.fcps.edu/about-fcps/facilities-planning-future/2019-school-bond-referendum