Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax Đã Biểu Quyết Yêu Cầu Cuộc Trưng Cầu Dân Ý về Trái Phiếu Học Đường trên Lá phiếu tổng tuyển cử vào Tháng 11 Năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

Hội Đồng Giáo Dục Đã Biểu Quyết Yêu Cầu Cuộc Trưng Cầu Dân Ý về Trái Phiếu Học Đường vào Tháng 11Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax đã phê chuẩn một nghị quyết yêu cầu Hội Đồng Giám Sát Quận Fairfax đặt một cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu học đường $310 triệu được ghi trên phiếu tổng tuyển cử Tháng Mười Một 2019.
Cuộc trưng cầu dân ý sẽ cung cấp các kinh phí xây cất cho một trường tiểu học mới, di chuyển một đơn vị trường ốc, phần bổ sung ba trường trung học, tân trang năm trường tiểu học, và tân trang hai trường trung cấp; và các tài khoản dự trù cho một trường tiểu học mới và tân trang năm trường tiểu học.
Tìm hiểu thêm về cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu học đường.https://www.fcps.edu/news/school-board-votes-request-school-bond-referendum-november?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=