Mùa Hè Là Một Thời Gian Tốt để Đọc!


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Montgomery

Mùa Hè Là Một Thời Gian Tốt để Đọc!
Mùa Hè Là Một Thời Gian Tốt để Đọc!
Các Thư Viện Công Lập Quận Montgomery (MCPL) mời tất cả các học sinh tham gia chương trình Đọc Sách Mùa Hè năm nay, mà sẽ bắt đầu vào Ngày 15 tháng 6 đến Ngày 31 tháng 8. Chủ đề năm nay là “Một Vũ Trụ của Những Câu Chuyện,” khuyến khích tất cả trẻ em ở mọi lứa tuổi mơ ước lớn, tự tin, và tạo ra những câu chuyện của riêng mình. Không gian được đề cao trong lễ kỷ niệm 50 năm của ngày lên mặt trăng.
Các trẻ em từ mới sanh đến 12 tuổi và thanh thiếu niên, tuổi 13-17, được mời ghi danh trên HYPERLINK “https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwNjEwLjY4MDk1MzEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwNjEwLjY4MDk1MzEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xNzM4MTQxMiZlbWFpbGlkPWdib3lpbmRlX29uaWphbGFAbWNwc21kLm9yZyZ1c2VyaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY-3D-26-26-26102-26-26-26https-3A__montgomerycountymd.gov_library_programs_summer-2Dread-2Dand-2Dlearn.html&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=-xv0ErhTY8fjBOAmW0O9ayIYwty8hEIOnUtdZMZUThk&s=73rory0jy7q2FF2nDy8_y8AeBi_ozIxrkcFJvvjVBU0&e=” mạng hay tại bất cứ thư viện nào từ Ngày 12 tháng 6 đến Ngày 31 tháng 8.
Những người tham gia mà đọc và/hoặc tham gia vào các hoạt động học tập vui có thể được giải thưởng (khi nguồn cung cấp vẫn còn); phiếu cho Bạn của Thư viện, tiệm sách Montgomery County (FOLMC); hoặc ghi tên xổ số.
Mùa hè Đọc và Học cũng bao gồm nhiều chương trình khác nhau và sự kiện được tài trợ bởi Bạn của Thư viện Quận Montgomery và các chương địa phương Bạn của Thư viện. Lịch trình các chương trình có tại HYPERLINK “https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwNjEwLjY4MDk1MzEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwNjEwLjY4MDk1MzEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xNzM4MTQxMiZlbWFpbGlkPWdib3lpbmRlX29uaWphbGFAbWNwc21kLm9yZyZ1c2VyaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY-3D-26-26-26103-26-26-26http-3A__host.evanced.info_montgomerycountymd_evanced_eventcalendar.asp-3Flib-3DALL-26nd-3D60&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=-xv0ErhTY8fjBOAmW0O9ayIYwty8hEIOnUtdZMZUThk&s=7pcEzzSTrepTSWPc0IcJjvAtT09kYhkY0qpG0XsKRKU&e=” Lịch các chương trình tại thư viện.
Để biết thêm chi tiết về chương trình, xem HYPERLINK “https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__links.govdelivery.com-3A80_track-3Ftype-3Dclick-26enid-3DZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwNjEwLjY4MDk1MzEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwNjEwLjY4MDk1MzEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xNzM4MTQxMiZlbWFpbGlkPWdib3lpbmRlX29uaWphbGFAbWNwc21kLm9yZyZ1c2VyaWQ9Z2JveWluZGVfb25pamFsYUBtY3BzbWQub3JnJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY-3D-26-26-26104-26-26-26http-3A__www.montgomerycountymd.gov_library&d=DwMFAA&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=DIcOoOXEvfHi6VS2kfSCMpRQOIeGnWzvvQXx6FPM324&m=-xv0ErhTY8fjBOAmW0O9ayIYwty8hEIOnUtdZMZUThk&s=H2sBRZfRoHmpM8qAMuvivTgzEylZpaa8HirkX-raWag&e=” trang mạng MCPL.
Ngoài ra, các học sinh MCPS hiện có quyền truy cập vào hai tài nguyên tuyệt vời để đọc vào mùa hè này: Capstone Interactive Library eBooks và OverDrive Summer Read xử dụng Sora.