Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Chợ Tết và Văn Nghệ Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Người Mỹ Gốc Việt Maryland


Facebook LIVE Streaming
Practice
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218640894603012/
Lion Dance from Lien Doan Hung Vuong
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641169889894/
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641238931620/
Martial Art from Vo Vi Nam
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641329373881/
Group Singing
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641618981121/
Singing
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641669302379/
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641717143575/
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641771984946/
Children Performance
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641851266928/
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641923388731/
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642035631537/
Children Contest
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642254277003/
Singing
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642518923619/
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642549884393/
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642667447332/
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642725728789/
https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642783330229/


Photo Album
Chợ Tết Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Người Mỹ Gốc Vi — at Northwood High School.
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=390134318220442&__xts__%5B0%5D=68.ARDAKk68PH54g58UhWrj3cpTXDfZu2xpVtHjHqvQKEXmBdabXa1KADasKBLcEt6MkA1RCh8szj67pOxpCX8dEfZaIR_QbLn6b-KyCtGz3qgBGnnjIu6zTsJpvYQ9_J1DgNPGrFi_jxz_iE_SVeaAmX2eVhldxf3QgTmPjGHdvIjmTh2FFXmTYUovtFoPfbIm-fQRWi0ZYqeSCLiJ_UywihOoynOz0eWTYSVI2PROMs10YGGstBrfemhPhXn23uWmE26whyZ7V7Byu5bwlLYs-_e6dnkDz6uUngfLwig_poHKVEhO912_qjX6fO5M6AFqjqc5dw9B096i3AsIbt9exozLpKwk7NQMZSzcYx_0MhhgZIv0TAhngZb3a1o-4kUy9XRzPMeY9kMQVSMMe-R4eTNBhwMetq9RcllWVRv17YYrq7MnSMMjm5of2SZygSEGPXRtsMwbg7aIbasNSA&__tn__=-UC-R

Youtube