Lá Phiếu Mẫu của Quận Fairfax cho Bầu Cử Đặc Biệt dân biểu tiểu bang Virginia trong Địa Hạt 86 vào Thứ Ba Ngày 19 Tháng 2 năm 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Fairfax

Lá Phiếu Mẫu của Quận Fairfax cho Bầu Cử Đặc Biệt dân biểu tiểu bang Virginia trong Địa Hạt 86 vào Thứ Ba Ngày 19 Tháng 2 năm 2019Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu Quận Fairfax
Bầu Cử Đặc Biệt
Thứ ba, ngày 19 tháng 2, 2019
Các Thành Viên Đại Biểu
Quận 86
Cho một nhiệm kỳ sẽ chấm dứt ngày 8 tháng 1, 2020 Chỉ bỏ phiếu cho một
Gregg Garrett Nelson – R
Ibraheem S. Samirah – D
Connie Haines Hutchinson – I
____________________________
Viết thêm tên
Kết Thúc Lá Phiếu
Bỏ Phiếu
Xin điền trọn vào hình bầu dục nằm bên trái chổ bạn đã chọn.
Để bỏ phiếu cho một người không có tên trên lá phiếu, hãy ghi tên lên dòng và điền ĐẦY ĐỦ vào hình bầu dục ở phía bên trái của tên đó.
Chú ý: Bản tuyên bố về quyền được in ở trên phải được loại bỏ và thay thế bằng tuyên bố có thẩm quyền thích hợp cho ủy ban, cá nhân hoặc nhóm sử dụng lá phiếu này cho mục đích riêng của họ. Bản xác nhận quyền sử dụng trong cuộc bỏ phiếu này phải tuân theo các yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang. Va. Code: §24.2-956.