Hội Đồng Giáo Dục cập nhật “Quy Định Hướng Dẫn về việc Sử Dụng các Biện Pháp Kiềm Chế và Tách Biệt” của FCPS


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận Fairfax

School Board Update on FCPS Restraint and Seclusion Practices (Vietnamese)
Thưa các Phụ huynh, Giám Hộ và Gia Đình FCPS:
Những tường thuật gần đây trên các phương tiện truyền thông và chứng nhận trước Bộ Giáo Dục Virginia đã làm sáng tỏ các thể thức về sự kiềm chế và tách biệt của Hệ Trường Công Quận Fairfax và những chênh lệch về phúc trình trong quá khứ. Hội Đồng Giáo Dục chia sẻ những quan ngại của các phụ huynh, ủng hộ viên, và các người khác trong cộng đồng. Chúng tôi cam kết giải quyết những quan ngại nầy với sự khẩn cấp tương xứng và cần thiết.
Chúng tôi biết các phụ huynh tin tưởng các trường để mang lại một môi trường an toàn nơi mà các học sinh có thể học hỏi và tăng trưởng với sự hướng dẫn của những chuyên gia ân cần và chu đáo. Mặc dù các trường học của chúng tôi cung ứng một môi trường như vậy cho các học sinh thuộc mọi khả năng, chúng tôi hiểu những quan ngại của các phụ huynh đã đưa vấn đề nầy ra và cương quyết lấy lại lòng tin của quý vị.
FCPS ban hành “Quy Định Hướng Dẫn về việc Sử Dụng các Biện Pháp Kiềm Chế và Tách Biệt Thể Chất cho các Học Sinh Có Khiếm Tật Đang Hưởng các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt” trong năm 2012. Theo các Quy Định Hướng Dẫn đó, việc kiềm chế và tách biệt đều bị cấm chỉ ngoại trừ có tình thế nguy hiểm và chỉ được sử dụng khi cần thiết để bảo vệ học sinh hay người khác. Các phụ huynh phải được thông báo càng sớm càng tốt và không trễ hơn 24 giờ từ lúc sự việc xảy ra. Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị nếu đây không phải là kinh nghiệm của quý vị. Xin tiếp xúc Văn Phòng Thanh Tra Gia Đình và Học Sinh FCPS tại 571-423-4014 hay ombudsman@fcps.edu
Dù là tất cả các giám hiệu giáo dục đặc biệt, giáo viên giáo dục đặc biệt và bán chuyên viên giáo dục đặc biệt đòi hỏi phải nhận được sự đào tạo chuyên biệt, điều rõ ràng là chúng tôi cần phải làm nhiều hơn và chúng tôi sẽ làm nhiều hơn để đảm bảo tất cả các con em được cung cấp một môi trường an toàn và an ninh để học hành và các nhân viên tại-trường được huấn luyện những thể thức tốt nhất để đáp ứng những nhu cầu của các học sinh bị khiếm tật.
Hội Đồng Giáo Dục đã chỉ thị cho Tổng Giám Đốc Học Vụ, Tiến Sĩ Brabrand, đảm trách việc duyệt xét toàn bộ, thấu đáo và độc lập trong những lãnh vực sau đây:
• Quy định hướng dẫn và thể thức về kiềm chế và tách biệt;
• Thông Báo Phụ Huynh;
• Điều kiện đòi hỏi và thủ tục về thu thập dữ kiện;
• Điều kiện đòi hỏi và thủ tục về phúc trình dữ kiện; và
• Đào tạo nhân viên.
Hội Đồng Giáo Dục trù hoạch thực hiện một kỳ họp công tác công khai vào ngày 2 tháng 4 để tìm hiểu thêm về những thể thức nầy, bàn luận những vấn đề quan trọng nầy, và xác định những bước kế tiếp.
FCPS may mắn có cả một cộng đồng phụ huynh gắn bó và hỗ trợ và các giáo viên và nhân viên yểm trợ giáo dục nhiệt tâm. Chúng tôi tự hào làm việc với các phụ huynh, nhóm ủng hộ và các người khác trong cộng đồng để đảm bảo FCPS đang cung cấp một môi trường học hành an toàn và an ninh cho tất cả học sinh. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm những cập nhật và cơ hội cho góp ý kiến của cộng ̣đồng khi tiến trình chuyển tiến.
Thành kính,
Karen Corbett Sanders
Chủ Tịch, Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax