Quy Định Hướng Dẫn về những Tiện Nghi Thích Ứng Tôn Giáo cho các Học Sinh FCPS rong Quận Fairfax


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxQuy Định Hướng Dẫn về những Tiện Nghi Thích Ứng Tôn Giáo cho các Học Sinh
FCPS cố gắng có những tiện nghi thích ứng hợp lý để cho các cá nhân có thể đáp ứng nghĩa vụ tôn giáo riêng. Các phụ huynh, giáo viên, và ban giám hiệu được khuyến khích tham khảo những Quy Định Hướng Dẫn về các Sinh Hoạt Tôn Giáo dành cho các Học Sinh.
Những điều nầy có thể truy cập trực tiếp từ Calendar of Religious and Cultural Observances (Lịch Trình của các Lễ về Tôn Giáo và Văn Hóa) trên bảng chọn Calendars từ trang nhà của trang mạng FCPS, hay bằng cách vào trực tiếp tại Guidelines for Religious Activities (Những Quy Định Hướng Dẫn về các Sinh Hoạt Tôn Giáo).
Nếu quý vị có những điều thắc mắc, xin gọi Phòng Yêu Sách Hợp Lý và Quan Hệ Nhân Viên tại 571-423-3070.
Số doanh thu trái phiếu, một hình thức vay mượn dài-hạng, được dùng để tài trợ trường ốc và tân trang các trường học và phải được các cử tri chấp nhận vì là trách vụ tương lai cho các người đóng thuế.https://www.fcps.edu/news-and-calendars/calendars-and-events/guidelines-religious-activities