Từ Healthy Minds Blog: Mách Bảo về việc Chọn Lựa Phương Tiện Truyền Thông một Cách Khôn Ngoan cho các Con Em


Theo nguồn tin trên trang mạng của Hệ thống các trường học công trong Quận FairfaxNhiều phụ huynh lo lắng về khoảng thời gian các con em dành cho các máy móc điện tử. Dù thời giờ là một quan tâm, nội dung và những nét đặc trưng của phương tiện truyền thông các em sử dụng cũng quan trọng. Sáu bước nầy sẽ giúp các gia đình khám phá phương tiện truyền thông phẩm chất cao. Những bước nầy cũng giúp các phụ huynh tìm hiểu những gì cần tìm thấy và thảo luận với các con em trước khi sử dụng một ứng dụng, trò chơi, hay dịch vụ.
Xin xem sáu bước để chọn lựa phương tiện truyền thông một cách khôn ngoan.
Ghi chú: Healthy Minds blog là dành cho các phụ huynh, nhà giáo dục, và nhà cung cấp tại-cộng đồng nào muốn trợ giúp sức khỏe tâm thần và tình trạng khỏe mạnh của học sinh.https://www.fcps.edu/blog/choosing-media-wisely